dntmlogo222x150

 VELKOMMEN

 

 

 

 

Tolkebruger


 • Tolkebruger hos DNTM
  For at søge om tolk hos DNTM, skal du være registreret i vores database. Kontakt os på: Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tlf: 7463 3686 Sms: 6099 4673 3686 Brev: DNTM, Postboks 110, Storetorv 10, 6200 Aabenraa Oplys: Cpr-nr. og navn Hørehandicap Tolketype Hvordan vi kommer i kontakt med dig: Mail eller sms Du kan søge om tolk til aktiviteter, der ikke dækkes af din kommune, region, skole eller jobcenter. Se, hvad du kan få tolk til i aktivitetslisten. Det meste får du bevilget tidsubegrænset tolkning til. Herudover er der puljer, og lidt skal du bruge din timebank til. Se/læs om tidsubegrænset tolkning, puljer og timebank her på vores hjemmeside. Er du i tvivl om, hvem der skal betale din tolkning, kan du kontakte os. Send din ansøgning i god tid før din tolkning.  Hent aktivitetsliste her: Aktivitetsliste

  Søg om tolk blanket her: Blanket

 • Liste over leverandører
  Liste over leverandører I linket er der en liste over de tolkefirmaer du må bruge. Listen er delt op efter regioner og tegnsprogstolk/skrivetolk. Nogle af firmaerne har et akutnummer, hvor man kan ringe til tolken om aftenen og natten.  Liste over tolkefirmaer 2016-2017
  skrivemand

 • Tolkeportalen
  Tolkeportalen Tolkeportalen er DNTMs elektroniske portal på internettet. Her kan du søge om tolkning og se alle de oplysninger, DNTM har om dig og dine tolkninger. Du kan nemt logge ind på portalen enten med din NEM ID eller med et kodeord du kan få hos DNTM. Når du er logget ind, kan du på ”MIN SIDE” se de oplysninger DNTM har om dig. Husk at ændre, hvis du får nyt SMS nr. eller mailadresse. Du kan også ændre på farverne på tekst og baggrund. Du kan søge om tolk ved at klikke på ”ANSØG OM TOLK” og udfylde boksene undervejs. Der er 4 trin i ansøgningen: Trin 1: Skriv, hvilken aktivitet du skal til. Klik herefter på ”Næste” Trin 2: Skriv, hvor og hvornår du skal bruge tolk (adresse og tidspunkt). Klik herefter på ”Næste” Trin 3: Vælg tolkefirma. Hvis du ikke vælger et tolkefirma, finder Tolkeportalen automatisk en tolk til dig. Klik herefter på ”Næste”. Trin 4: Her kan du fravælge, at andre kan komme med til aktiviteten i en gruppetolkning. Klik på ”Send ansøgning”, og din ansøgning sendes til DNTM. På skærmen står nu, at din ansøgning er gemt og modtaget hos DNTM. Du kan se en videovejledning i, hvordan du bruger Tolkeportalen. Klik på ”Video vejledning til Tolkeportalen”

  

 


 

 

  

 

Hvad kan jeg få tolk til?

 • Tidsubegrænset tolkning
  Tidsubegrænset tolkning Loven siger, at der gives tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Socialministeriet har lavet en bekendtgørelse med de aktiviteter, man kan få tidsubegrænset tolkning til. Tidsubegrænset tolkning er fx lægebesøg, samtaler med fagforening, bank eller advokat, kirkelige handlinger, møder i handicaporganisationer osv. Du kan se bekendtgørelsen, klik på ”bilag1” i venstre side.

 • Timebank?
  Timebank? Timebanken er på 7 timer for døve og hørehæmmede og 20 timer for døvblinde. Ønsker du tolkning til en aktivitet, der ikke er tidsubegrænset tolkning eller fra en pulje, kan du bruge af timerne i din timebank. Du skal bruge timer fra timebanken til fx udstillinger, foredrag, museumsrundvisning og biografture. Søger du om tolk til en aktivitet, andre også har søgt om tolkning til, kommer du med i en gruppetolkning. Når I er flere, som deler en tolkning, deler I også timerne. Eksempel: Du og en ven vil se en udstilling. I skal bruge tolk i 4 timer fra timebanken. Når I er to, er det en gruppetolkning, og I bruger 2 timer fra timebanken hver.

   
   
 • Hvad er puljer?
  Hvad er puljer? Puljerne hedder også bevillingsbegrænset tolkning. Det er aktiviteter, der ellers ville være tolkning fra timebanken, men nu bevilges som tidsubegrænset tolkning. I hver pulje er der kun er et bestemt beløb om året. Hvis pengene bliver brugt, kan man ikke få tolkning fra puljen resten af året. Du kan se alle puljerne: klik på ”puljer” i venstre side.

   
 • Gruppetolkning
  Gruppetolkning Søger du om tolk til en aktivitet, andre også har søgt om tolkning til, kommer du med i en gruppetolkning, hvis I bruger samme slags tolkning. Dvs. når I er flere, deler i tolkningen, og er det timebankstolkning, deler I også timerne. Eksempel: Du og en ven vil se en udstilling. I skal bruge tolk i 4 timer fra timebanken. Når I er to, er det en gruppetolkning, og I bruger 2 timer fra timebanken hver.

   
   
 • Akut tolkning
  Akut tolkning Du kan ikke få tolkning uden bevilling fra DNTM. Men sker der noget akut, kan du få tolkning i 4 tilfælde, selv om vi har lukket og ikke kan give dig en bevilling: 1. Akut konsultation hos læge eller lægevagt 2. Akut henvendelse på vagtapotek vedr. lægeordineret medicin 3. Akut samtale med psykolog (efter henvisning fra læge/lægevagt) 4. Akut samtale med bedemand ved død i nærmeste familie

   
   
 • Tegnsprogskursus til kolleger
  Tegnsprogskursus til kolleger Er du lønmodtager, kan du og dine kolleger få et kursus i tegnsprog, så I kan snakke sammen. Kurset laves, så det passer præcis til din arbejdsplads. Der bevilges 15 timers undervisning, som din arbejdsplads og tolken planlægger sammen. Normalt undervises 2-3 timer over 4-5 gange. Din arbejdsplads skal selv have lokaler til undervisningen. Kurset målrettes den virksomhed, du er ansat i. Hvis du arbejder i fx et køkken, vil fagudtryk omkring madvarer og tilberedning af mad være en del af kurset. Er du tømrer, vil der være fagudtryk omkring byggematerialer og værktøj. Alle kurser indeholder også smalltalk. Det er sådan, kolleger lærer at benytte tegnsprog og får udvidet deres ordforråd. Ansøgning om et kursus sendes på mail til Bo Kragelund This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det er din leder, som skal søge. Tolkemyndigheden skal nemlig være sikker på, at din arbejdsplads vil lægge lokaler til undervisningen, og din leder skal beslutte, om kurset må foregå i arbejdstiden eller skal være i fritiden. Normalt holdes kurset i arbejdstiden. Yderligere informationer kan fås ved Bo Kragelund.

 • Fjerntolk
  Fjerntolk Du kan bruger Tolkemyndighedens fjerntolkeservice alle hverdage. Du må bruge fjerntolk til alle aktiviteter under DNTM, fx ringe til lægen og aftale tid, ringe til DNTM og søge tolk og ringe til din familie. Du kan også bruge fjerntolken, når du er hos tandlægen og i butikker osv. Du skal have internetforbindelse for at bruge fjerntolken. Du kan bruge Skype på PC, MAC, mobiltelefoner eller tablets/iPad. Der er to tolkefirmaer, som tolker for DNTM Fjerntolk. De bruger begge Skype: TegnKom Skypenavn: TegnkomDNTM 12K Skypenavn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Åbningstider står i venstre side

 • Hvis du vil klage
  Hvis du vil klage Tolkemyndigheden afgør, om du kan få tolkning, og om tolkningen er tidsubegrænset eller skal trækkes fra din timebank. Du kan klage over Tolkemyndighedens afgørelser. Det betyder, at du kan klage, hvis vi afgør, du skal bruge timer fra timebanken i stedet for at få tidsubegrænset tolkning. Du kan også klage, hvis du får afslag på bevilling til tolk. Du sender klagen til os, og vi ser på din ansøgning igen. Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi klagen til Ankestyrelsen. Du skal sende din klage til os på mail eller i et brev.

   
   

 

 

 

 


 

 

 

 

Tolkeleverandør

 • Tegnsprogstolke

  LF tolke

  Fra omkring 1980 fik fungerende tolke uden formelle kvalifikationer mulighed for at blive "brevduer" med kortere kurser og afsluttende prøver.

  De gamle LF tolke, der ikke senere har gennemgået den 2-årige uddannelse eller opkvalificeringskurset, kan ikke godkendes. Disse kan i stedet opnå dispensation, såfremt de har fungeret som professionel tolk siden dengang og kan dokumentere 500 timers udført tolkning over de sidste 2 år.

  "Brevduer"

  Brevduerne fortsatte med at blive uddannet samtidig med, at den 2-årige tolkeuddannelse blev etableret. Brevduerne gik op til de samme prøver, som uddannelsen kom til at indeholde og har således eksamen fra handelshøjskolen. Disse brevduer godkendes.

  Den 2-årige tolkeuddannelse

  En forsøgstolkeuddannelse blev udviklet og startet af KC/Handelshøjskolen efter bemyndigelse fra UVM i 1986. Egen bekendtgørelse.

  Den 3½-årige tolkeuddannelse

  Den 2-årige forsøgsuddannelse blev evalueret af UVMs evalueringsinstitut i 1985, og det blev herefter besluttet at gøre uddannelsen 3½ årig. Ny bekendtgørelse 683 af 27/08/1997.

  Den 2-årige uddannelse/opgraderingskursus

  Det blev aftalt, at der skulle udvikles et opgraderingskursus, så tolke med den 2-årige uddannelse blev ligestillet med den 3½-årige uddannelse.

  Ny bacheloruddannelse

  Studerende fra optaget 2011 (og muligvis også holdet fra 2010) og frem bliver bachelorer i dansk tegnsprog og tolkning. De vil endvidere være eksaminerede skrivetolke samt have gennemført kursus i fjerntolkning. Egen bekendtgørelse.

  Dispensationsmulighed:

  Tegnsprogstolke, der har LF uddannelsen, men ikke UCC´s opkvalificeringsuddannelse, kan som angivet oven for anmode Tolkemyndigheden om dispensation.

   

 • Skrivetolke, som har gennemgået den 1-årige MHS- og skrivetolkeuddannelse, der var godkendt af Undervisningsministeriet, godkendes.

  Skrivetolke, som har gennemgået UCC´s certificeringskurser for skrivetolke, godkendes.

  Skrivetolke, som er uddannet Tegnsprogs- og skrivetolk fra UCC fra 2013 og fremefter er godkendte.

  Fungerende skrivetolke, der ikke har en formel offentlig skrivetolkeuddannelse, og som ikke kan optages på UCC´s certificeringskurser grundet manglende formelle forudsætninger (fx ikke har studentereksamen), kan ansøge om dispensation hos Tolkemyndigheden. I anmodningen om dispensation skal der fremsendes en kort beskrivelse af skrivetolkekarrieren samt fremsendes dokumentation over, i hvilket omfang man har skrivetolket de seneste 3 år.

  Ansøgning om dispensation fremsendes til Bo Kragelund på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Her kan tolkeleverandørernes egne kurser tilbydes kolleger!
  Har I udviklet et kursus, som jeres kolleger i de andre tolkefirmaer kan have glæde af, så læg information om kurset her på siden.
  Send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hvor du beskriver kurset kort, hvor mange pladser der er ledige, hvor og hvornår, samt pris.

  Kursus i skrivetolkning for tegnsprogstolke

  Dette kursus på fem hele dage er for uddannede tegnsprogstolke, som ønsker kvalificerende efteruddannelse i skrivetolkning. Kurset vil bestå af en blanding af teori, refleksion og øvelser. Der afsluttes med en prøve i skrivetolkning og en mindre skriftlig opgave, hvorefter diplom udleveres fra DNTM. Kursusholdere er Mette Maria Elvang og Karina Lüthmann Nielsen, som begge er erfarne undervisere med både akademiske og praktiske uddannelser bag sig.

  Kurset koster 6500 kr per deltager. Der vil være forplejning, men deltageren skal selv medbringe skrivetolkeudstyr. Kurset er planlagt til august–septemper 2017, hvor de endelige datoer aftales med de tilmeldte deltagere. Yderligere information eller tilmeldning: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Kursus i
  ASL!
  Tegnsprogstolken.dk afholder igen kursus i ASL med Mads J. Pedersen, der har gået på Gallaudet University. Der er kurser i to niveauer, Basic og Advanced.
  Se folder om forløbet.
  OBS: Ny frist: 1. marts
  Pris kr. 6.000,-.
  Kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Kvalitetstilsyn med tolkning

  Tolkemyndigheden udfører hvert år en række tilsyn med konkrete tolkninger.

  Formålet er at kontrollere, at tolkningerne har den kvalitet, som vi har beskrevet i udbudsmaterialet.

  Inden tilsynet får bruger og tolkeleverandør besked om, at Tolkemyndigheden vil overvære tolkningen.

  Materialer omkring kvalitetstilsyn:

 • Her kan du finde oplysninger om de leverandører vi anvender i indeværende udbudsperiode.
  Leverandørliste med kontaktoplysninger opdelt efter regioner er her.
  Prioriteret leverandørliste, efter regioner og zoner er her.

 

 

 


 

 

 

Viden

 • Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) er Danmarks mindste myndighed.
  Vi er en del af Socialstyrelsen.

  Vi bevilger tolkning til hørehandicappede til sociale aktiviteter.

  Skal du have tolk til en uddannelse (Kvalitets- og Uddannelsesstyrelsen), i jobcentret, i kommunen og på hospitalet, skal de sørge for tolk til dig.

  Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvem der skal sørge for din tolk. Så hjælper vi dig.

  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tlf. 7463 3686
  sms 609946733686
  fax 7469 3686
  Adresse: Edisonsvej 1, st., 5000 Odense C

  Fakturaer sendes til:
  Socialstyrelsen
  Edisonsvej 18, 1
  5000 Odense C
  CVR 26144698
  EAN 5798000354838

  Vi er 3 medarbejdere i Den Nationale Tolkemyndighed:

  Bo
  Chef for Tolkemyndigheden: Bo Kragelund. Mobil: 5363 3686. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Anne
  Sagsbehandler: Fuldmægtig Anne Bjørn. Tlf 7463 3686. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
  Nadia
  Sagsbehandler Nadia Ecklon. Tlf 7463 3686. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Herunder findes den lovgivning Tolkemyndigheden arbejder efter. Klik på linket for at åbne i et nyt vindue.

  Andre regler:
 • Tolkemyndigheden behandler kun ansøgninger om tolk til sociale aktiviteter.

  Disse aktiviteter er bestemt af loven og de tilhørende bekendtgørelser.

  I notatet om sektoransvar herunder vil vil prøve at give dig et overblik over, hvor du skal henvende dig, når du har behov for tolk til andre aktiviteter end sociale, fx i kommunen, på hospitalet, hos politiet osv.


  Download notat
  skrivemand


 • Tegnsprogstolke

  LF tolke

  Fra omkring 1980 fik fungerende tolke uden formelle kvalifikationer mulighed for at blive "brevduer" med kortere kurser og afsluttende prøver.

  De gamle LF tolke, der ikke senere har gennemgået den to årige uddannelse eller opkvalificeringskurset, kan ikke godkendes. Disse kan i stedet opnå dispensation, såfremt de har fungeret som professionel tolk siden dengang, og kan dokumentere 500 timers udført tolkning over de sidste 2 å

  "Brevduer"

  Brevduerne fortsatte med at blive uddannet samtidig med at den 2-årige tolkeuddannelse blev etableret. Brevduerne gik op til de samme prøver, som uddannelsen kom til at indeholde, og har således eksamen fra handelshøjskolen. Disse brevduer godkendes.

  Den 2-årige tolkeuddannelse

  En forsøgstolkeuddannelse blev udviklet og startet af KC/Handelshøjskolen efter bemyndigelse fra UVM i 1986. Egen bekendtgørelse.

  Den 3½-årige tolkeuddannelse

  Den 2-årige forsøgsuddannelse blev evalueret af UVMs evalueringsinstitut i 1985, og det blev herefter besluttet at gøre uddannelsen 3½ årig. Ny bekendtgørelse 683 af 27/08/1997.

  Den 2-årige uddannelse/opgraderingskursus

  Det blev aftalt, at der skulle udvikles et opgraderingskursus, så tolke med den 2-årige uddannelse blev ligestillet med den 3½-årige uddannelse.

  Ny bacheloruddannelse

  Studerende fra optaget 2011 (og muligvis også holdet fra 2010) og frem bliver bachelorer i dansk tegnsprog og tolkning. De vil endvidere være eksaminerede skrivetolke samt have gennemført kursus i fjerntolkning. Der kommer en ny bekendtgørelse foråret 2013.

  Fjerntolke

  Tolkemyndigheden godkender kun tolke til fjerntolkning, som har gennemgået særligt kursus i fjerntolkning, der er afsluttet med eksamen afholdt af UCC.

  Dispensationsmulighed

  Tegnsprogstolke, der har LF uddannelsen, men ikke UCC´s opkvalificeringsuddannelse, kan som angivet ovenfor anmode Tolkemyndigheden om dispensation. Anmodningen sendes til Bo Kragelund på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Skrivetolke

  Skrivetolke, der har gennemgået den 1 årige MHS- og skrivetolkeuddannelse der var godkendt af Undervisningsministeriet, godkendes.

  Skrivetolke, der har gennemgået UCC´s certificeringskurser for skrivetolke, godkendes.

  Skrivetolke, der er uddannet Tegnsprogs- og skrivetolk fra UCC fra 2013 og fremefter er godkendte.

  Fungerende skrivetolke, der ikke har en formel offentlig skrivetolkeuddannelse, og som ikke kan optages på UCC´s certificeringskurser grundet manglende formelle forudsætninger (eksempelvis ikke har studentereksamen), kan ansøge om dispensation hos Tolkemyndigheden.

  I anmodningen om dispensation skal der fremsendes en kort beskrivelse af skrivetolkekarrieren, samt fremsendes dokumentation over, i hvilket omfang der er blevet skrivetolket de seneste 3 år. Anmodningen fremsendes til Bo Kragelund på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Tolkemyndigheden finder tolkeleverandører ved udbud, jfr. de gældende regler herom.
  De leverandører vi har aftaler med, anvender KUN uddannede tolke. Tolkemyndigheden laver tilsyn på udtrukne opgaver, så vi sikrer kvaliteten altid er i orden.

  Klik her og få en liste over tolkefirmaer 2016-2017
  skrivemand

  Prioriteret liste findes her.


 • Brug af døve tegnsprogstolke

  Se de certificerede døve tegnsprogstolke her!

  Hvad er en døv tegnsprogstolk?

  Døve tegnsprogstolke er døve med en særlig uddannelsesmæssig baggrund, som kan varetage tolkning til døve, der har særlige sproglige eller kommunikative behov, og som derfor har behov for den helt særlige støtte i kommunikationen, en døv tegnsprogstolk kan yde.
  Døve tegnsprogstolke er inden for tegnsprogstolkeverdenen eksperter i dansk tegnsprog, da de har livslang erfaring i anvendelse af dansk tegnsprog som modersmål. Derfor har de særligt gode forudsætninger for at aflæse døve med vanskeligt aflæseligt tegnsprog og tolke til brugere, som har vanskeligt ved at aflæse andres tegnsprog.

  Vanskelighederne kan eksempelvis skyldes, at den døve har andre handicap end døvhed, eller at personen måske er udlænding og ikke mestrer på tilstrækkeligt højt niveau til at kunne anvende en hørende tegnsprogstolk.

  Døve tegnsprogstolke har typisk kendskab til en bred vifte af andre tegnsprog, mest udbredt er ASL, der er det amerikanske tegnsprog (American Sign Language) og Internationale Tegn.

  Sådan som tegnsprogstolkeuddannelsen er opbygget i Danmark i dag, er det ikke muligt for døve at gennemføre den og blive eksamineret af UCC. I et projekt støttet af Socialministeriet har DDL i stedet oprettet en række kursusmoduler, hvor teori og praksis om tolkning for døve af døve er gennemgået samtidig med en række øvelsesmoduler og praktiske opgaver. I kursusmodulerne har man skelet til det pensum der gennemgås for hørende tegnsprogstolke på UCC, men som nævnt ikke med eksamination af UCC.

  Resultatet er, at 10 døve har gennemført forløbet og hertil to døve tegnsprogstolke, som er ved at tage en master i tolkning på EUMASU. På baggrund af kursusbeskrivelsen har Tolkemyndigheden valgt at certificere disse døve tegnsprogstolke, da det vurderes, at niveauet for tolkningerne er på et sådant højt niveau, at Tolkemyndigheden selv vil gøre brug af disse tolke til særlige tolkesituationer.

  Ved optagelseskravet for at deltage har man lænet sig op af adgangskravene til uddannelse i tegnsprogstolkning under UCC, hvor man på kvote 1 skal have en gymnasial eksamen for at blive optaget, men også kan søge gennem kvote 2, hvis man ikke har en gymnasial eksamen, men erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, og dermed kan søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV).

  Kriterier for at kunne søge optag i projektet som døv tegnsprogstolk blev derfor:

  1. Døv med dansk tegnsprog som modersmål eller beherskelse af dansk tegnsprog på modersmålsniveau
  2. HF- og anden gymnasial uddannelse eller relevant erhvervserfaring
  3. Aktiv deltagelse på kursusmoduler, hvis optaget


  Hvem er målgruppe for at benytte døv tegnsprogstolk

  Der skal særligt fremhæves fire grupper, hvor Tolkemyndigheden kan dispensere fra lovens krav om, at der kun må anvendes uddannede tolke.
  Kriteriet er fra Tolkemyndighedens side, at dispensation kan ske i de tilfælde, hvor en døv tegnsprogstolk er afgørende nødvendig for, at kommunikationen med den pågældende tegnsprogsbruger overhovedet er mulig.

  Ældre døve

  Dansk tegnsprog har som sådan ikke de store geografiske dialektforskelle. Men der er store sproglige forskelle generationerne i mellem. På tolkeuddannelsen lærer man ikke meget om ældre døves særlige tegnsprog, kommunikationsstrategier og baggrund. Det betyder, at mange hørende tolke vil have svært ved at tolke til denne gruppe. Desuden har mange ældre døve aldrig brugt tolk. Ældre døve har typisk få eller ingen danske mundbevægelser, hvilket gør det svært for en tolk med dansk talesprog som modersmål at aflæse nogle ældre døve.

  Generationsforskellen bidrager også til, at mange ældre døve ikke tør afbryde almindelige hørende tegnsprogstolke og bede om afklaring. Identifikationen af døv-døv/sameness kan her være en fordel.

  Tolkning til denne gruppe kræver bla. viden om ældre døves tegnsprog, MHS, døves historie og døves kultur.

  Døvblinde

  Der findes mange forskellige typer døvblinde - og derfor er deres behov meget varierende. En døv tolk, hvis force er tegnsprog og døves kultur, kan hurtigere tilpasse sig til forskellige døvblindes behov.

  I mange situationer hvor døvblinde deltager, er der ingen hørende til stede, så al kommunikation foregår på tegnsprog eller taktilt tegnsprog. Specielt disse tolkninger løser døve tolke bedre end hørende, da de har større viden om tegnsprog og kommunikationsregler på tegnsprog.

  Nogle situationer, hvor der er få hørende eller døveblinde talebrugere til sted, vil kunne løses med en hørende centraltolk, som døve tolke aflæser og tolker til deres døvblinde kunde. På den måde kan afstanden mellem hørende/døve og døvblinde blive formindsket, og den døvblinde vil få en tolkning på modersmålsniveau.

  Døv +

  Denne gruppe dækker døve med fysiske og/eller mentale/psykiske tillægshandicap, men også døve, der ikke som sådan har en diagnose, men som af forskellige årsager er ressourcesvage eller ikke er danskstærke.

  Mange døve med fysiske og/eller mentale og psykiske handicap har et tegnsprog, der bærer præg af deres diagnose. Det kan fx være, at deres udførelse af tegnene bærer præg af et fysisk handicap, der påvirker deres bevægemønster, eller at de er meget indforståede, når de tegner, så det er svært for en ikke-modersmålsbruger af tegnsprog at forstå dem.

  Etniske døve og flygtninge

  Denne gruppe dækker døve indvandrere og døve med anden etnisk baggrund.

  Nogle fra denne gruppe har aldrig gået i skole, når de kommer til Danmark, andre er vokset op i en hørende familie og har ikke lært tegnsprog, inden de flyttede hertil. Andre igen har måske boet i Danmark i mange år og lært sig tegnsprog, men mangler viden om dansk og danske begreber, der gør det svært for hørende tolke at magte opgaven.

  Igen kan døv-døv eller sameness identifikation fordrer tryghed i en ellers utryg situation.

  Tolkning til denne gruppe kan kræve en konsekutiv tolkning med mange visuelle elementer og evt. brug af rekvisitter.

  Døve flygtninge/indvandrere skal på lige fod med hørende gennemgå danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold. Disse kurser skal af kommunen tilrettes, så der som kursus i dansk desuden bliver tilbudt et kursus i dansk tegnsprog.

  Såfremt en døv med anden etnisk baggrund end dansk efter længere tids ophold i Danmark stadig ikke mester dansk tegnsprog, bør den stedlige kommune kontaktes herom, så den døve kan blive tilbudt kursus i dansk tegnsprog.

  Konference feeder (sprog)/Internationale møder

  Hvis en døv oplægsholder skal tolkes (eksempelvis en oplægsholder med udenlandsk tegnsprog), kræver det, at den døve tegnsprogstolk behersker oplægsholderens tegnsprog og kan tolke det videre til plenumtolken, der står på ’scenen’ og tolker til publikum. Der vil ved internationale oplæg ofte vil være simultantolkning med højt tempo og højt fagligt indhold.

  De døve tilhørere behøver ikke være fra en af målgrupperne for at drage nytte af en døv tegnsprogstolk i disse situationer.

  Hvorledes foregår tolkningen?

  I en kommunikation mellem en døv tegnsprogsbruger med behov for døv tegnsprogstolk og en hørende, foregår tolkningen ved, at den hørendes tale oversættes til tegnsprog af en hørende tegnsprogstolk, der løbende oversættes af den døve tolk til et tegnsprog, den døve forstår.

  Den hørende tegnsprogstolks rolle kaldes en feeder; hun ”fodrer” den døve tegnsprogstolk med det, den hørende siger og oversætter ligeledes tegn fra den døve tegnsprogstolk til den hørende, hvor rollerne således er byttet om, og den døve tegnsprogstolk er feeder til den hørende tolk.

  De to tolke indgår således i et meget tæt samarbejde. Arbejdet som feeder til en døv tegnsprogstolk er en disciplin der kræver øvelse og nogle bestemte teknikker, der skal læres. Der er i projektet afholdt særlige kurser for hørende tolke med det formål, at få trænet så mange som muligt i dette samarbejde med døve tegnsprogstolke, men et egentligt efteruddannelsesforløb savnes.

  I konferencesituationer vil en døv oplægsholder blive oversat af den døve tegnsprogstolk, der tegner til den hørende tolk, som videregiver til de hørende tilhørere. Hvis tilhørerne udelukkende er døve, er fremgangsmåden den samme, men her kan den hørende tegnsprogstolk erstattes af en døv tegnsprogstolk.

  Når Tolkemyndigheden bevilliger brug af døv tegnsprogstolk, medbringer den døve tegnsprogstolk sin egen feeder, der således fortrinsvis er en hørende tegnsprogstolk. Denne finansieres af den døves jobcenter, som personlig assistance efter arbejdsmarkedslovgivningen.

  Hvorledes ansøges der om dispensation?

  Ansøgning om dispensation til brug af døv tegnsprogstolk kan ske enten som dispensation til en bestemt aktivitet eller som en generel dispensation.

  1) Dispensation til en bestemt aktivitet: Der indsendes oplysning om aktiviteten, og hvorfor anvendelse af døv tegnsprogstolk er afgørende nødvendig for, at kommunikationen med den pågældende tegnsprogsbruger overhovedet er mulig i situationen. Har brugeren tidligere modtaget tolk fra Tolkemyndigheden, vil en erklæring fra den tidligere anvendte tegnsprogstolk om vanskelighederne i kommunikationen med den pågældende være væsentlig. Såfremt brugeren selv har udtrykt et begrundet ønske for anvendelse af døv tegnsprogstolk, vedlægges denne desuden, og indgår i Tolkemyndighedens vurdering.

  2) Generel dispensation til en bruger: Også her skal det dokumenteres, hvorfor anvendelse af døv tegnsprogstolk er afgørende nødvendig for, at kommunikationen med den pågældende tegnsprogsbruger overhovedet er mulig. Såfremt der er sket tolkning tidligere, indsendes også her en erklæring fra den tidligere anvendte tegnsprogstolk om vanskelighederne i kommunikationen med den pågældende. Også her skal brugerens begrundede indstilling anvendes i Tolkemyndighedens vurderingsgrundlag. Tolkemyndigheden vurderer herefter, i hvilket tidsrum der skal ske dispensation ud fra, om det er forbigående hindringer (fx mangelende kendskab til dansk tegnsprog), der er grundlag for dispensationen, eller om det har en mere varig karakter (fx udviklingshæmmet).
  Det skal fremgå af ansøgningen, at den døve er blevet hørt omkring han ønsker en døv tolk. Ingen bruger skal have en døv tolk mod sin vilje.
  Når Tolkemyndigheden dispenserer, kan tolkeleverandøren indsætte en hvilken som helst døv tegnsprogstolk, der er certificeret af Tolkemyndigheden som egnet til at tolke for den pågældende målgruppe. Dispensationen er således ikke knyttet til den døve tegnsprogstolk, men til brugeren.

  Bo Kragelund
  Aabenraa den 10. juni 2015
 • Tolkerådets medlemmer medlemmer udpeges af Tolkemyndigheden efter Tolkelovens §15, og er sammensat således (stedfortræder i parentes):


  Formand: Bo Kragelund, chef for Tolkemyndigheden

  Fra Høreforeningen: Majbritt Garbul Tobberup, formand (Leon Carlsen, næstformand)

  Fra Danske Døves Landsforbund: Janne Niemelä, formand (Per Fruerled, sekretariatschef)

  Fra Foreningen af Danske Døvblinde (FDDB): Birgit Larsen, formand (Bjarne Hvidsten, bestyrelsesmedlem)

  Fra Beskæftigelsesministeriet: Gyda Borregaard Kaptain, STAR (Camilla Behrendt, STAR)

  Fra Finansministeriet: Thomas Thorgaard, fuldmægtig (Asbjørn Fangel-Hansen, fuldmægtig)

  Fra Justitsministeriet: Christian Schougaard, Chefkonsulent (Birthe Lis Madsen, Overassistent)

  Fra Kirkeministeriet: Katrine G. Søndergaard, fuldmægtig (Jørgen Kroer, specialkonsulent)

  Fra Kulturministeriet: Annette Kornerup, fuldmægtig (Sofie Louise Munch-Jakobsen, fuldmægtig)

  Fra Undervisningsministeriet: Stina Kjær Madsen, fuldmægtig (vakant)

  Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Frederik Rechenbach Enelund, fuldmægtig (Mads Kierkegaard, specialkonsulent)

  Fra Børne- og Socialministeriet: Hasan Bahadir, fuldmægtig (vakant)

  Tolkemyndighedens årlige redegørelser til ministeriet kan du hente her:

  Redegørelse 2010
  Redegørelse 2011
  Redegørelse 2012
  Redegørelse 2013
  Redegørelse 2014
  Redegørelse 2015
 • Tolkemyndigheden har udgivet en række foldere, der beskriver nogle af de områder, vi og andre sektorer bevilger tolkning til.

  Klik på titlerne herunder for at hente folderen som pdf fil.
   
  Den Nationale Tolkemyndighed
  Tolk til private begivenheder
  Tolk til mindesamvær ved begravelser
  Tolk til private sundhedstilbud
  Tolk i udlandet
  Tolk til fritidsaktiviteter
  Når du ansætter en døv medarbejder
  Tolk til ledsagelse
  Tolk til hørehandicappede forældre
  Tolk til pludseligt opståede forhold
  Tolk til RUS-ture og sociale arrangementer
  Tolk til læge og speciallæge
  Tolk i Jobcentret, ved A-kasse og fagforening
  Tolk i kommuner, regioner og hos statslige myndigheder
 • På aktivitetslisten kan du finde de mulige aktiviteter der kan vælges i Tolkeportalen. Er du i tvivl, så kontakt os, eller skriv det i feltet for kommentarer til DNTM.

  Hent aktivitetsliste her: Aktivitetsliste
 • Er du lønmodtager, kan du og dine kolleger få et kursus i tegnsprog sammen. Dine kolleger får en introduktion til tegnsprog, som I kan snakke sammen. Der er typisk fra 5-15 deltagere på et kursus, men kurset tilrettelægges, så det passer til din arbejdsplads.

  Der bevilges 15 timers undervisning, som din arbejdsplads og tolken tilrettelægger. Normalt undervises 2-3 timer over 4-5 gange. Din arbejdsplads skal lægge lokaler til undervisningen.

  Kurset målrettes den virksomhed, du er ansat i. Hvis du arbejder i fx et køkken, vil fagudtryk omkring madvarer og tilberedning af mad være en del af kurset. Er du tømrer, vil der være fagudtryk omkring byggematerialer og værktøj.

  Alle kurser indeholder også smalltalk. Det er sådan, kolleger lærer at benytte tegnsprog og får udvidet deres ordforråd.

  Ansøgning om et kursus sendes på mail til Bo Kragelund  på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Det er din leder, som skal søge. Tolkemyndigheden skal nemlig være sikker på, at din arbejdsplads vil lægge lokaler til undervisningen, og din leder skal beslutte, om kurset må foregå i arbejdstiden eller skal være i fritiden. Normalt holdes kurset i arbejdstiden.

  Yderligere informationer kan fås ved Bo Kragelund.

 

 

 


   

 

 

Kontakt

 • Telefontid:
  Mandag: 8:00 - 14:00
  Tirsdag:  8:00 - 14:00
  Onsdag: Ingen telefontid
  Torsdag: 8:00 - 14:00
  Fredag:   8:00 - 12:00  .
 • adresseslide2
 • adresseslide4

PrintEmail