Udlandstolkning

Læs her principperne for udlandstolkning.

Som EU-borger har man ret til samme ydelser som et lands egne borgere. Det fremgår af Europa-Kommissionens hjemmeside her.

Der er fire grundprincipper, som gælder i alle EU lande (samt Island, Norge, Lichtenstein og Schweiz).

Principperne gælder desuden for statsløse og flygtninge, og for statsborgere for lande udenfor EU, såfremt de har lovligt ophold - det kan eksempelvis være folk fra tredjeverdenslande som har lovligt ophold.

De fire hovedprincipper er:

 1. Du er kun omfattet af lovgivningen i et enkelt land ad gangen, hvilket betyder, at du kun skal betale bidrag i et enkelt land. Det er socialsikringskontorerne, der afgør, hvilket lands love der er gældende for dig. Du kan ikke selv vælge.

 2. Du har de samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i det land, hvis lovgivning du hører under. Det kaldes princippet om ligebehandling eller ikkeforskelsbehandling.

 3. Når du ansøger om en ydelse, vil der om nødvendigt blive taget højde for dine tidligere forsikringsperioder, og om du har haft arbejde eller bopæl i andre lande.

 4. Hvis du er berettiget til en kontantydelse i et land, kan du som hovedregel også modtage denne ydelse, hvis du bor i et andet land. Det er kendt som princippet om eksport af ydelser.

Personer, der kun har tålt ophold, har ikke lovligt ophold. Er man eksempelvis på ferie i Tyskland, har man ret til tysk tegnsprogstolk i samme omfang som tyske statsborgere, og efter samme kriterier (evt. egenbetaling osv).

Tolk med fra Danmark

Hvis du har en bevilling fra et jobcenter, og skal til udlandet i arbejdsmæssig sammenhæng, skal du kontakte dit jobcenter for at høre om betingelserne for at få tolken med til udlandet.

Hvis du skal deltage i handicappolitisk aktivitet i udlandet eller deltage i internationalt idrætsstævne, kan du søge om tolk efter bekendtgørelse nr. 1630 af 16. december 2016, § 2, nr. 4.

Du ansøger ved at kontakte en af vores tolkeleverandrer, som herefter ansøger for dig.

Ansøgning om tolkning i udlandet skal indholde følgende:

 • Hvilken bruger der skal rejse
 • Officielt program over aktiviteten, med angivelse af, hvilke aktiviteter den hørehandicappede skal deltage i
 • begrundet stillingtagen til antal tolke der er nødvendig, samt et overslag over det samlede antal tolketimer på baggrund heraf. Som udgangspunkt tolkes der ikke i pauser. Der bevilliges kun tolkning til de aktiviteter hvor brugeren faktisk har behov for tolkning
 • Overslag over rejseudgifter til tolken
 • Overslag over evt. opholdsudgifter til tolken - der tages udgangspunkt i statens regler om kost/logi under udlandsrejser
 • Der bevilliges zone 1 prisen. Der tages herved udgangspunkt i den region, hvor rejsen forlader Danmark. Har man ikke rammeaftale i den pågældende region, tages udgangspunkt i den region, hvor brugeren har bopæl
 • Der kan ved behov ansøges om tolkning til check-in
 • Der tolkes som udgangspunkt ikke herefter under flyrejsen, ud over sikkerhedsinstruktionerne
 • Rejsetid honoreres med kr. 320,- pr time. Rejsetiden begynder først ved udrejsen fra Danmark.
 • Tolkens diæter til kost efter SKATs takster herom.
 • Rejseforsikringer kan indregnes i ansøgningen
 • Afbestillingsforsikring (er obligatorisk)
 • Tolkens evt. udgifter til konferencegebyr/adgang til aktiviteten
 • Transport for tolke på aktivitetsstedet skal som udgangspunkt ske med billigst offentlige transport
 • Udgifter til tolkens visum
 • Udgifter til evt. vaccinationer

Ansøgningen skal indtastes i et særligt skema, som er sendt ud til alle tolkeleverandører.

Se skemaet som PDF

Hent skemaet som Excel-fil
Husk at downloade som Excel-fil, før der skrives i filen.

Statens takster for udlandsrejser findes her.